Mjnh chuyen lam giay to cac loai xe motor pkl.
Giay to mjnh lam ra hop le ( bao soi roi) co ca giay cong chung tien cho cac bac sau nay muon ban cung de dang, bao that chu khong phaj la giay to dj duong, lam car vet theo ten chu xe yeu cau
Dac bjet minh lam bang lai A1, A2 co ho so goc gja cuc re
Bac nao co nhu cau thj cu alo e: 0933551517 gap Toan